วัตถุประสงค์

หน่วยวิจัยมะเร็ง (AMS-Cancer Research Unit: AMS-CRU) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยมะเร็งทั้งในระดับการวิจัยพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการไปจนถึงระดับการวิเคราะห์จากผู้ป่วย การตรวจคัดกรองเบื้องต้น การศึกษาสาเหตุการเกิดมะเร็งและชีววิทยาของมะเร็ง การค้นคว้าและพัฒนายาควบคุมมะเร็งชนิดใหม่ การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัย ตลอดจนการพัฒนาวิธีการรักษามะเร็งเพื่อนำไปสู่การรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อผู้ป่วยมะเร็งอีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานวิจัยทางด้านมะเร็งที่มีหลากหลายด้านให้ประสบความสำเร็จจากความช่วยเหลือในระหว่างกลุ่มวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) โดยงานวิจัยมะเร็งนั้นอยู่ในยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาสังคม เป้าประสงค์เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ให้เป็นพื้นฐานเพื่อความมั่นคงของประเทศ โดยการสร้างความเข้มแข็งของสังคม การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต และความผาสุกของประชาชน และอยู่ในส่วนกลยุทธ์ที่ 3 สงเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ การรักษา พยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการและจิตใจ การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ รวมถึงคุ้มครองผู้บริโภค

ปัจจุบันนี้กลุ่มวิจัยมะเร็งของคณะ ได้มีการทำงานวิจัยที่หลากหลายและกระจายอยู่ตามภาควิชาและแขนงวิชาต่างๆ การจัดตั้งกลุ่มวิจัยมะเร็ง คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อบูรณการด้านการวิจัยมะเร็งในทุกมิติตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก จะช่วยทำให้งานวิจัยด้านมะเร็งของคณะเทคนิคการแพทย์มีความเป็นเอกภาพและเข้มแข็ง มีทิศทางสู่เป้าหมายข้างต้นอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านมะเร็งทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเพิ่มยิ่งขึ้น โดยการศึกษาวิจัยของกลุ่มวิจัยมะเร็งคณะเทคนิคการแพทย์จัดอยู่ในกลุ่มการศึกษาระดับเซลล์ การศึกษาระดับ genetics การวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและการรักษา การทำ translational research การดูแลหลังการรักษา โดยอ้างอิงจากการประชุมกลุ่มมะเร็งของคณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อวางเป้าหมายการศึกษาวิจัยมะเร็งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (1/2559)โดย ศ.ดร.นพ. คม สุคนธสรรพ์ เป็นประธานการประชุม จากข้อเท็จจริงของโดยโรคมะเร็งที่พบมากในภาคเหนือ ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งทางนรีเวช มะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งที่เกี่ยวกับพันธุกรรม ในเด็ก และโดยความสนใจของนักวิจัยสามารถได้แบ่งระดับงานวิจัยมะเร็งออกเป็นกลุ่มย่อยคือ

 • ระดับ biomarkers หรือระดับ cell level (in situ), cytokine, protein array
 • ระดับโปรตีน (Functional level) การทำ protein array
 • Cancer stem cell กลไกการดื้อยา กลไกการเกิดมะเร็งซ้ำ

และได้มีข้อสรุปการจัดกลุ่มวิจัยมะเร็งเพื่อความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มการศึกษาได้ดังนี้

 • ความเข้มแข็งในการศึกษาวิจัยระดับเซลล์และโมเลกุล โดยจะทำงานวิจัยด้านนี้ต่อยอดเพื่อ ศึกษาเรื่อง biomarkers ต่างๆ ที่สอดคล้องกับการรักษา รวมทั้ง genetics และสาเหตุก่อโรค โดยเฉพาะในมะเร็งปอด
 • ด้านการวินิจฉัย มีการศึกษาในระดับการสร้างภาพระดับโมเลกุล ที่จะประสานงานกับ กลุ่มคลินิกและกลุ่มการศึกษาในระดับโมเลกุล
 • ด้านการใช้ยา ระดับก่อนคลินิก หรือการทดลองด้านกลไกโดยใช้สัตว์ทดลอง
 • กลุ่มงานวิจัยทางคลินิกและการดูแลผู้ป่วย
 • กลุ่มแนวการรักษาแบบใหม่คือกลุ่มทาง plasma อาหารเสริม nutrition

ภายใต้พันธกิจของคณะเทคนิคการแพทย์ ตามกรอบนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัย-เชียงใหม่ในการเอื้อต่อประโยชน์สุขภาวะของชุมชนและสังคม เพื่อแก้ปัญหาของสังคมท้องถิ่นและก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลในระดับนานาชาติคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงเห็นความสำคัญในการจัดตั้งหน่วยวิจัยมะเร็งขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของคณาจารย์นักวิจัยและงานวิจัยทางด้านมะเร็งของคณะฯ ให้มีความเป็นเลิศ อันจะนำไปสู่สัมฤทธิผลในการดำเนินงานของส่วนงานและประเทศชาติในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์หลักของหน่วยวิจัยมะเร็งของคณะเทคนิคการแพทย์ (AMS Cancer Research Unit.)
 • 1. เพื่อสร้างกลุ่มวิจัยมะเร็งที่เข้มแข็งของคณะเทคนิคการแพทย์ และเป็นกำลังที่สำคัญในการทำงานด้านมะเร็งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 2. ผลักดันความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยมะเร็งระหว่างกลุ่มวิจัยมะเร็ง ให้สามารถทำงานร่วมกัน และมีผลงานร่วมกันได้ อีกทั้งสามารถรวบรวมองค์ความรู้ด้านมะเร็งให้เข้ากันได้อย่าง กลมกลืน
 • 3. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านมะเร็งเพื่อพัฒนาสู่สังคมสุขภาวะที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 • 4. เพื่อเป็นการสร้างเสริมกลุ่มงานวิจัยมะเร็งที่เข้มแข็งในการขอสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยให้กับสมาชิกในกลุ่มวิจัยมะเร็ง เพื่อการพัฒนางานวิจัยมะเร็งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และสากล

ความเชี่ยวชาญ

สมาชิกหน่วยวิจัยมะเร็งมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการศึกษาวิจัยและให้บริการวิชาการตามบริบทของทักษะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ทั้งด้านการวิจัยพื้นฐานทางด้านมะเร็ง การวิจัยในเชิงประยุกต์ การตรวจประเมินและป้องกันมะเร็ง การศึกษาวิจัยการดื้อยาในมะเร็งการคัดกรองโดยใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์ที่จำเพาะทางห้องปฏิบัติการ การวิจัยด้านการตรวจวินิจฉัยด้วยการสร้างภาพทางการแพทย์และการรักษาด้วยรังสี การพัฒนาสารติดตามในการสร้างภาพระดับโมเลกุล (Molecular Imaging Probes) ที่จำเพาะต่อมะเร็ง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการศึกษาตัวยาต้านมะเร็งได้และกลไกการออกฤทธิ์ และการแพทย์แบบผสมผสานและการแพทย์ทางเลือก (complementary and alternative medicine) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความนิยมของคนไทยเป็นอย่างมากและถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 และกลยุทธ์การวิจัยที่ 4 พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

กลุ่มวิจัยมะเร็ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (The Thailand Research Fund) หรือ สกว.
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Newton Fund